Algemene voorwaarden Esther Kooi | Gelukkig gevoelig


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live evenementen, online programma’s en persoonlijke en groepscoachings programma’s/trajecten die door Esther Kooi | Gelukkig gevoelig worden georganiseerd en aangeboden. Esther Kooi | Gelukkig gevoelig organiseert live evenementen, biedt online programma’s aan en verzorgt coachingsprogramma’s of trajecten. Deelnemers die een ticket kopen voor een live evenement, toegang kopen tot een online programma of een coachprogramma/traject aangaan, gaan akkoord met deze algemene voorwaarden. 


Verwachtingen 

Op mijn website staat voor elk evenement, online programma/traject omschreven wat een deelnemer kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.  


Betaling 

Jij dient de facturen van Esther Kooi | Gelukkig gevoelig binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Esther Kooi | Gelukkig gevoelig is gerechtigd om periodiek te factureren. 


Indien je een factuur niet op tijd betaald, dan ben je van rechtswege in verzuim en dan ben je een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de betaaltermijn verlopen is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. 

 

Je bent nooit gerechtigd tot verrekening van het aan Esther Kooi | Gelukkig gevoelig verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of overige klachten schorten de betalingsverplichting niet op. Als je in verzuim bent, dan behoudt Esther Kooi | Gelukkig gevoelig zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren. 

 

Indien je met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim bent, is Esther Kooi | Gelukkig geovelig gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Esther Kooi | Gelukkig gevoelig om schadevergoeding te vorderen. 

 

Rechten van aanbieden en uitvoering van een programma 

Esther kooi | Gelukkig gevoelig mag: 

a. De inhoud van een programma tussentijds wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering; 

b. De groepsgrootte bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma; 

c. De planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds wijzigen; 

d. Bepalen welke docent/trainer/coach een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer/coach tussentijds vervangen 

e. (tussentijds) de deelname van een bepaalde deelnemer te weigeren om door haar gegeven redenen. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Esther Kooi | Gelukkig gevoelig gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd. 


Verhindering live event 

Tickets die zijn gekocht voor een Esther Kooi | Gelukkig gevoelig live evenement staan op naam. Tot 14 dagen na aankoop is het mogelijk om een ticket te annuleren. Hiervoor wordt 20 euro administratiekosten in rekening gebracht. Na 14 dagen na aankoop geeft Esther Kooi | Gelukkig gevoelig geen geld terug. Wel is het mogelijk om je ticket over te dragen aan iemand anders. Zie punt hieronder ‘overdragen ticket’. Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, neem dan contact op met mij via info@estherkooi.nl  


Annulering live event 

Als door overmacht een training of workshop niet door kan gaan, zorgt Esther Kooi – Gelukkig gevoelig voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt Esther Kooi | Gelukkig gevoelig ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde evenementen geven nimmer recht op restitutie. 


Annulering één-op-één of groeps- begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken, Master Mind- of individuele sessies
In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of andere één op één begeleiding, heb jij (als deelnemer) het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, ben je de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd. 


Ik wacht maximaal 8 minuten vanaf de start van een geplande sessie. Ben je binnen deze tijd niet in de sessie, komt deze te vervallen. 


Annulering online programma
Je annulering van het online programma dient schriftelijk gedaan te worden en binnen 15 dagen na aanmelding binnen te zijn, inclusief het tonen van de gemaakte opdrachten uit de eerste 2 modules. Alleen dan krijg je de volledige investering retour minus €20,- administratiekosten. Bij annulering na 15 dagen na aanmelding ben je de volledig overeengekomen prijs verschuldigd. 


Annulering langlopende opdrachten
Als de overeenkomst een langlopend programma of traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door jou als deelnemer vóór aanvang van het traject dat je tot 2 weken voor aanvang van de dienst kosteloos kunt annuleren, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste sessie ben je de gehele overeengekomen prijs verschuldigd. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Esther Kooi | Gelukkig gevoelig aanleiding is om anderszins over een te komen. 


Annulering dient uitsluitend per – door Esther Kooi | Gelukkig gevoelig  bevestigde email – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Esther Kooi | Gelukkig gevoelig. 


Overdragen ticket
Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Het overdragen van een ticket is mogelijk tot 5 dagen voor het evenement. Voor het overdragen van een ticket wordt 20 euro administratiekosten in rekening gebracht. Neem in dit geval contact op met ons team op via info@estherkooi.nl. 


Wijziging evenement
Indien een live evenement door omstandigheden niet kan doorgaan zal Esther Kooi | Gelukkig gevoelig elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig evenement. Esther Kooi | Gelukkig gevoelig zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie. 


Gebruiksrecht en eigendomsrecht beeld, audio en materiaal
Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens live evenementen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 5 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 5 minuten beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen. Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan het evenement. 


Het is een deelnemer van een evenement niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij Esther Kooi | Gelukkig gevoelig hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben. 


Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het evenent die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden. 


De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Esther Kooi | Gelukkig gevoelig ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Esther Kooi | Gelukkig gevoelig, e-zines, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Esther Kooi | Gelukkig gevoelig en gehanteerde software berusten bij Esther Kooi | Gelukkig gevoelig of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden. 


Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 


Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Esther Kooi | Gelukkig gevoelig is het niet toegestaan om enig door Esther Kooi | Gelukkig gevoelig aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Esther Kooi | Gelukkig gevoelig geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. 


Uitvoering door derden 

Esther Kooi | Gelukkig gevoelig is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst. Beeld- en portretrechten
Esther Kooi | Gelukkig gevoelig kan tijdens evenementen opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. Esther Kooi | Gelukkig gevoelig heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een live event geeft de deelnemer toestemming aan Esther Kooi | Gelukkig gevoelig om  deze beelden te kunnen gebruiken. 


Gezondheid
Wanneer je deelneemt aan een evenement dien je in een goede geestelijke en fysieke gezondheid te verkeren. Indien dit niet zo is of je hierover twijfelt, dien je dit voorafgaand aan je aanmelding kenbaar te maken bij Esther Kooi | Gelukkig gevoelig. 


Aansprakelijkheid
Esther Kooi | Gelukkig gevoelig doet er alles aan om live evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een evenement is voor eigen risico van de deelnemer. Esther Kooi | Gelukkig gevoelig is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het evenement.


Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een evenement, online programma of coachpragramma / traject is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Esther Kooi | Gelukkig gevoelig kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten

Mijn live evenementen en (online) coachingprogramma’s zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te empoweren zodat je eindelijk JA gaat zeggen tegen jezelf, het leven dat je écht wilt te gaan leiden en gelukkig gevoelig te leven.. Ik kan  je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis en informatie is geheel aan jou. Ik wil en kan je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaring en strategieën. 


Alle producten en diensten die Esther Kooi | Gelukkig gevoelig aanbiedt zijn door mij ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in een programma, traject live event, masterclass, of in welke van mijn content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaan ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik (Esther Kooi | Gelukkig gevoelig) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden. Kortom: Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven. 


Gedragsregels
Om mijn live evenementen ordelijk te laten verlopen dien je tijdens de bijeenkomst de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Ik behoud mij het recht voor je als deelnemer per direct de toegang tot een evenement te ontzeggen indien; 


je de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt
je op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt die niet met de bijeenkomst te maken hebben, in of rondom de locatie van de bijeenkomst, of andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op de bijeenkomst van Esther Kooi | Gelukkig gevoelig,
indien je langdurig audio- of video-opnamen maakt of uitzendt
je het evenement op welke wijze dan ook verstoort
je tijdens het evenement alcohol en/of drugs gebruikt*
In alle van bovengenoemde incidenten zal je als deelnemer per direct uit de bijeenkomst verwijderd worden. Je hebt in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld. (*alcohol en/of drugs zijn niet toegestaan) 


Vertrouwelijkheid 

Esther Kooi | Gelukkig gevoelig zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of Esther Kooi | Gelukkig gevoelig daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving. 


Deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van Esther Kooi | Gelukkig gevoelig of andere deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Esther Kooi | Gelukkig gevoelig/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 


Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt. 


Persoonsgegevens 

Esther Kooi | Gelukkig gevoelig behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving. 


Esther Kooi | Gelukkig gevoelig neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door Esther Kooi | Gelukkig gevoelig. 


Deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel. 


Als een deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Esther Kooi | Gelukkig gevoelig en Esther Kooi | Gelukkig gevoelig zal de informatievoorziening dan stopzetten. 


Dank dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen! 


Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op:13-06-2022