Algemene voorwaarden Live Pink! interieur design

SPELREGELS  

(Algemene voorwaarden) 

 

ARTIKEL 1 ALGEMEEN 

1.1 Definities 

a. Spelregels: zijn de algemene voorwaarden van Live Pink! interior design. 

b. Live Pink! interior design: De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden; interieurontwerper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Live Pink! interior design onder het nummer 34339728, gevestigd aan Havenstraat 36, 1736 KE Zijdewind (NH). c. Opdrachtgever (‘ Jij’ en ‘ jou(w)’ vanaf hier): De natuurlijke of rechtspersoon die met Live Pink! interior design een Opdracht sluit.

d. Opdracht: de overeenkomst tussen jou en Live Pink! interior design 

1.2 Deze Spelregels gelden op alle offertes en Opdrachten die jij sluit met Live Pink! interior design. Live Pink! interior design mag de Spelregels veranderen en uitbreiden. 

1.3 Als partijen, jij en Live Pink! interior design, iets anders zijn overeengekomen dan in deze Spelregels staat en dit over en weer schriftelijk is bevestigd, dan geldt de afspraak tussen Live Pink! interior design en jou. 

 

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT 

2.1 Komt tot stand wanneer jij per email akkoord heeft gegeven op de Opdracht zoals besproken en geschreven in de opdrachtbevestiging die wij je per mail toesturen of wanneer een directe betaling wordt gedaan via de website van Live Pink! interior design. 

2.2 Bij het aangaan van een Opdracht met Live Pink! interior design in welke vorm dan ook, ga jij akkoord met alle genoemde punten van de Spelregels. 

 

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

3.1 De missie van Live Pink! interior design is gedurfd huis met kleur, eigen(zinnig)heid en persoonlijkheid te geven. Een nieuw begin dat past als een jas waardoor je op alle vlakken gaat groeien en de mooiste versie van jouw leven gaat leven. Niet doorsnee, maar net zo bijzonder als jij. Live Pink! interior design zal de Opdracht naar met deze missie voor ogen voor jou uitvoeren. 

3.2 Live Pink! interior design is de vertrouwenspersoon en raadgever jou. Hierbij vertrouwt Live Pink! interior design erop dat de informatie die jij aanlevert correct is. Mocht tijdens de uitvoering van de Opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat of niet correct is en aanpassingen van de Opdracht zijn nodig, dan zal de bijkomende investering die daarvan het gevolg is als meerwerk bij jou in rekening worden gebracht. 

3.3 Live Pink! interior design kan naar eigen inzicht bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden als dit bijdraagt aan een voor jou optimaal Live Pink! resultaat. 

3.4 Voor een optimale uitvoering van de Opdracht is het nodig dat zowel Live Pink! interior design als jij de aangegeven planning aanhouden. 

3.5 Beschouw de door Live Pink! interior design opgegeven niet als ‘in beton gegoten’ termijn. Live Pink! interior design kan de planning tussentijds bijstellen als dit nodig is om welke reden dan ook en zal jou dit laten weten. 

 

ARTIKEL 4 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT 

4.1 Door wijziging en/of aanvulling van de Opdracht kan het zo zijn dat van de Opdracht niet af is binnen het afgesproken termijn. Live Pink! interior design zal jou zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

4.2 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Live Pink! interior design dit van tevoren aan jou laten weten, tenzij dit door de omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert. 

4.3 Meerkosten door veranderingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard dan ook, worden aan jou in rekening gebracht. 

4.4 Indien jij niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Live Pink! interior design zal jou hierover informeren. 

4.5 Jij bent een vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) van Live Pink! interior design voor wijziging van een ontwerp op verzoek van jou nadat het ontwerp met enthousiasme is ontvangen en al is vastgesteld. 


ARTIKEL 5 PRIJZEN  

5.1 Alle genoemde prijzen op de site Live Pink! interior design zijn op op basis van één woonlaag van een gemiddelde doorzonwoning en aangeleverde plattegrond. De prijzen worden weergegeven in euro’s en zijn inclusief btw. 

5.2 Alle genoemde prijzen op de site en in offertes van Live Pink! interior design zijn gebaseerd op de tarieven die gelden ten tijde van totstandkoming van de Opdracht. Genoemde tarieven en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten en/of producten. 

5.3 Live Pink! interior design heeft het recht haar tarieven aanpassen. 

5.4 Mondeling gemaakte afspraken zijn bindend nadat deze schriftelijk of per email door Live Pink! interior design zijn bevestigd. 


ARTIKEL 6 BETALING 

6.1  Voorafgaand aan de Opdracht ontvang jij een factuur voor de opdracht of betaal je direct via een link op de website. Wanneer de betaling is ontvangen wordt het advies of interieurontwerp ingepland.  

6.2 Als je kiest voor ‘Take your first step’, zal deze worden verzonden na ontvangst van volledige betaling. 

6.3 Jij heb niet het recht om betalingen op te schorten en/of te verrekenen. 


ARTIKEL 7 PRODUCT, BESTELLING EN LEVERING 

7.1 Live Pink! interior design is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste informatie over ontwerpen, foto’s en/of andere informatie op andere websites dan de officiële website van Live Pink! interior design. 

7.2 Live Pink! interior design is hoeft zijn verplichting niet na te komen wanneer sprake is van overmacht of een andere onvoorziene omstandigheid waar Live Pink! interior design niets aan kan doen. 

 

ARTIKEL 8 EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK & LICENTIE 

8.1 In het kader van de geleverde diensten van Live Pink! interior design blijven alle door Live Pink! interior design aangedragen werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen, foto’s en andere materialen en bestanden en alle intellectueel eigendomsrechten hierop eigendom van Live Pink! interior design, ookal zijn deze aan jou of aan derden overhandigd. 

8.2 Jij mag niet zonder voorafgaande toestemming van Live Pink! interior design het werk zonder vermelding van naam van Live Pink! interior design openbaar maken en/of te verveelvoudigen. 

8.3 Live Pink! interior design heeft, met inachtneming van jouw belangen, de vrijheid om ontwerpen en/of foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie om zo andere mensen te laten zien wat het kan betekenen als jij zorgt voor dat nieuwe begin in huis. 

 

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID 

9.1 Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Live Pink! interior design aangeeft dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, aan Live Pink! interior design worden verstrekt. Heb jij deze gegevens niet verstrekt, dan is Live Pink! interior design niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade. 

9.2 Live Pink! interior design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Live Pink! interior design is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. (Een Funda plattegrond is veelal onvolledig en onjuist.) 

9.3 Aansprakelijkheid van Live Pink! interior design is altijd beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de Opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 

9.4 Mocht Live Pink! interior design tijdens de uitvoering van een Opdracht  in een woning schade toebrengen aan het interieur van de Opdrachtgever dan beschikt Live Pink! interior design over een aansprakelijkheidsverzekering voor het dekken van eventuele kosten. 


ARTIKEL 10 OVERMACHT 

10.1 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Live Pink! interior design geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben. 

10.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van Live Pink! interior design opgeschort. Indien de periode langer dan 2 maanden duurt, dan is ieder der partijen bevoegd de Opdracht  te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

10.3 Indien Live Pink! interior design bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd om het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke Opdracht. 


ARTIKEL 11 KLACHTENREGELING 

11.1 We hopen dat jij super blij bent met jouw Live Pink! advies of ontwerp, maar heb je toch op- of aanmerkingen of klachten laat deze dan het liefst direct en in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de Opdracht, per email te laten weten aan Live Pink! interior design. 

11.2 In geval van een klacht heeft Live Pink! interior design altijd het recht de klacht te herstellen. Jij bent verplicht deze herstelmogelijkheid te accepteren. 

11.3 Indien een klacht naar het oordeel van Live Pink! interior design gegrond is, zal Live Pink! interior design de werkzaamheden alsnog verrichten zoals jouw wens is en is overeengekomen. 11.4 Indien uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Live Pink! interior design kunnen besluiten tot het aanpassen van de factuur tot een lager bedrag. 

11.5 Indien jij een klacht indient buiten de in 11.1 gestelde termijn en door tijdsverloop niet meer kan worden vastgesteld of de klacht gegrond is, bijvoorbeeld of een gebrek al aanwezig was op het moment van levering of dat dit later is ontstaan door een andere oorzaak buiten Live Pink! interior design’s verantwoordelijkheid, dan kan geen herstel of vervanging plaatsvinden. 

 

ARTIKEL 12 PERSOONSGEGEVENS 

12.1Live Pink! interior design behandelt jouw persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving. 

12.2 Live Pink! interior design neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van jou en door haar aangewezen deelnemers aan een adviezen en ontwerpen. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door Live Pink! interior design. 

12.3 Jij stemt in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel. 

12.4 Als je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit te allen tijde laten weten aan Live Pink! interior design en Live Pink! interior design zal de informatievoorziening dan stopzetten. 

 

ARTIKEL 13 OVERIGE BEPALINGEN 

13.1 Live Pink! interior design heeft het recht om een Opdracht niet in behandeling te nemen. 

13.2 Op alle rechtsbetrekkingen en Opdrachten waarbij Live Pink! interior design partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonachtig en/of gevestigd is.  

13.3 Beide partijen zullen pas beroep doen op de rechter, nadat zij zich hebben ingespannen een geschil te voorkomen. 

 

Dank dat je deze spelregels (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen! 


Laatste aanpassing gedaan op 01-03-2023